Regulamin Sklepu Ciachbajera


Postanowienia Ogólne

1. Sklep internetowy - witryna internetowa dostępna pod adresem www.ciachbajera.pl
2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna kt—óra na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamó—wienia w Sklepie Internetowym.
3. Kod magazynu - unikalny numer znajdujący się na podstronie produktu w Sklepie internetowym oznaczającym nazwę magazynu w którym znajduje się produkt.
4. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o kót—rym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
5. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
6. Warunkiem dokonywania zakupów w sklepie jest zapoznanie się i akceptacja wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.


Składanie i Realizacja zamówień

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.ciachbajera.pl
2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z dobrowolną akceptacją przez Klienta regulaminu.
3. Akceptowane przez Sklep internetowy formy płatności to przelew bankowy (tradycyjny) oraz płatności elektroniczne realizowane prze pośrednictwo finansowe Cashbill S.A.
4. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia, a dodatkowo w przypadku zamówienia płatnego tradycyjnym przelewem – po wpłynięciu pieniędzy na konto bankowe sklepu internetowego.
5. Umowa sprzedaży towarów zawierana między Klientem, a Sklepem jest umową zawieraną na odległość. Jej zawarcie następuje w momencie przyjęcia zamówienia do realizacji.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia od 2 do 30 dni roboczych w zależności od dostępności zamówionego towaru. Jeżeli czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o minimum 2 dni dłużej niż w informacji na podstronie produktu, klient zostanie uprzednio poinformowany poprzez e-mail na adres podany w formularzu. Szacowany czas dostawy dla każdego produktu jest aktualizowany na jego podstronie
7. Przesyłki są nadawane za pośrednictwem kuriera oraz poczty polskiej.
8. Koszt przesyłki zamówionych produktów pokrywa klient.
9. Klient w przypadku zamówienia produktów o różnych kodach magazynu w jednym zamówieniu, zobowiązany jest do pokrycia kosztów wysyłki pojedynczo dla zamówienia z każdego z magazynów.
10. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku:
a. wątpliwości co do kompletności lub prawidłowości danych zawartych w formularzu zamówienia
b. wątpliwości co do zamiaru wywiązania się z umowy przez Klienta
c. kiedy okres od złożenia zamówienia do otrzymania pieniędzy na konto sklepu internetowego przekroczy 10 dni roboczych.
11. Wszystkie ceny podane w serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla transakcji jest cena przypisana do produktu w momencie złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
12. Na żądanie Klienta na sprzedany towar może być wystawiona faktura VAT - w takiej sytuacji należy wysłać stosowną informację wraz z nr zamówienia na adres e-mail sklep@ciachbajera.pl. Klient upoważnia Sklep do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
13. Sklep przechowuje pliki cookies na komputerze Klienta w celu: utrzymania sesji po zalogowaniu, tworzenia statystyk oglądalności, lepszego dopasowania serwisu do potrzeb Klienta, emisji reklam o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta. Pliki cookies nie przetwarzają ani nie przechowują żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację Klienta.


Reklamacje i zwroty


1. Klient jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki w trakcie transportu. Koszty zwrotu towaru ponosi kupujący. Środki zostaną przekazane w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
2. W sytuacji, jeśli otrzymany towar jest niezgodny z umową, Klient ma prawo złożyć reklamację. Zgłoszenie reklamację można złożyć e-mailowo. Reklamowany towar z pismem wyjaśniającym niezgodność z umową Klient powinien na własny koszt odesłać na adres wskazany przez sklep internetowy otrzymany w odpowiedzi e-mail na zgłoszenie reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania od Klienta przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku uznania reklamacji, klient zostanie poinformowany na adres e-mail podany w formularzu o formie realizacji.
3. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia przesyłki, rozpatrywane będą tylko reklamacje zawierające protokół uszkodzenia przesyłki podpisany przez Klienta i dostawcę.
4. Maksymalny czas na zwrot zamówionego produktu to 14 dni od daty odebrania przesyłki - po tym terminie zwrot nie będzie mógł zostać przyjęty.
5. Produkt nie może być używany, musi mieć oryginalne opakowanie oraz ew. naklejki.
6. Reklamacje wymagają przesłania informacji na adres sklep@ciachbajera.pl wraz z opisem reklamacji oraz numerem zamówienia ówcześnie przed nadaniem przesyłki zwrotnej.


Ochrona danych osobowych


1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie wprowadzonych danych, które wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji zamówień.
3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.


Postanowienia końcowe


1. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty lub ich wycofywania bez podania przyczyn i bez uprzedzenia.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie nie kt—órych praw konsument—ów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczeg—ólnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych um—óww między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepis—w o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze zm.).


Zapisz się do newsletter'a
...i bądź na bierząco informowany o najlepszych promocjach
Masz pytania? Napisz do naszego konsultanta
sklep@ciachbajera.pl
Sklep On-line Ciachbajera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 Sklep Ciachbajera.pl